Helsingin Optiikka Oy:n Näköasiani -palvelun käyttöehdot 

Yleistä  

Helsingin Optiikka Oy (jäljempänä Optikkoliike) tarjoaa asiakkailleen Näköasiani -palvelua, jonka käytön ehdot ilmenevät näistä käyttöehdoista. 

”Näköasiani -palvelu” sisältää Optikkoliikkeen Asiakkaan, asiakkuuteen sisältyviä ja liittyviä tietoja.  

”Asiakas” on Optikkoliikkeen Asiakas.  

”Asiakastieto” tai ”Asiakastiedot” ovat Asiakasta koskevia tietoja.  

”Asiointitieto” ja ”Asiointitiedot” ovat Näköasiani-palveluun sisällytettyjä tietoja koskien Asiakkaan asiointeja Optikkoliikkeessä tai Optikkoliikkeen kotisivujen kautta verkkokaupassa tapahtuvia asiointeja, ja ne ovat osa Asiakastietoja. 

”Käyttöehdot” on nämä Käyttöehdot, jotka Asiakas Näköasiani -palveluun rekisteröityessään hyväksyy.  

Näköasiani -palvelu on henkilökohtainen.  

Rekisteröityminen Näköasiani -palveluun edellyttää Asiakkaan vahvaa tunnistautumista. 

Käyttöehtojen hyväksyminen ja rekisteröityminen 

Asiakkaan rekisteröityessä Näköasiani -palveluun Asiakas sen myötä hyväksyy Käyttöehdot.  

Asiakkaan rekisteröityessä Näköasiani -palveluun Optikkoliikkeellä olevat, Asiakasta koskevat Asiakastiedot kirjautuvat Näköasiani -palveluun.  

Asiakkaan tulee rekisteröitymisen yhteydessä tarkistaa Asiakastietoihin kirjatut, Asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot.  

Alaikäisen tai muun vajaavaltaisen Asiakkaan rekisteröityminen tässä vaiheessa ei ole mahdollista. 

Asiakastiedot 

Näköasiani -palveluun sisällytettävät tiedot sisältävät pääasiassa Asiakkaan henkilö- ja yhteystietoja ja Asiakkaan Optikkoliikkeessä tapahtuneita asiointeja koskevia tietoja. Näköasiani-palvelu on Optikkoliikkeen, Asiakasta koskevien potilastietojen ylläpitämiseen tarkoitetusta järjestelmästä erillinen. 

Asiakastiedot eivät osaksikaan sisällä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain tarkoittamia, salassapidettäviä tietoja.  

Asiakkaalla on oikeus ylläpitää ja päivittää Asiakastietojaan. 

Optikkoliikkeellä on oikeus ylläpitää ja päivittää Asiakkaan Asiointitietoja.  

Näköasiani -palvelun tarkoitus 

Näköasiani -palvelun tarkoituksena on sisällyttää Näköasiani -palveluun Asiakkaan Asiointitietoja, joihin Asiakkaalla on luku- ja tutustumis-mahdollisuus sekä -oikeus.  

Asiakastietoihin on mahdollista sisällyttää sellaisia, Asiakkaan näkemis-olosuhteisiin liittyviä tietoja, joiden huomioimista Asiakkaan näkemisen kehittämisessä voidaan ottaa huomioon. Näitä tietoja ovat muun muassa Asiakkaan vapaa-ajan harrastukset sekä työssäkäyvien osalta työskentely-olosuhteet. Näiden tietojen ylläpitoon ja päivitykseen on mahdollisuus ja oikeus vain Asiakkaalla.  

Näköasiani -palvelussa olevia tietoja ei voida ilman Asiakkaan suostumusta siirtää muihin rekistereihin, lukuun ottamatta Optikkoliikkeen, lakisääteistä potilasrekisteriä. 

Asiakasta koskevat, Optikkoliikkeen ylläpitämään potilasrekisteriin sisällytettävät tai sisällytetyt tiedot on, potilastietoja lukuun ottamatta, siirrettävissä ilman Asiakkaan erillistä suostumusta taikka myötävaikutusta Näköasiani -palveluun.  

Asiointitiedot 

Asiointitietoja ovat Asiakkaan Optikkoliikkeestä hankkimat näöntutkimustiedot, lukuun ottamatta potilastietoja, ja Asiakkaan Optikkoliikkeeltä tekemät hankinnat sekä hankintojen kohteiden yksilöintitietoja, kuten teknisiä tietoja. 

Asiointitietoihin voidaan sisällyttää tietoja Asiointien ajankohdista 

Tietosuoja  

Näköasiani -palvelussa oleviin henkilötietoihin ja niiden käsittelyyn sovelletaan Optikkoliikkeen tietosuojaselosteen sisältämiä ehtoja.  

Asiakastietojen hyödyntäminen markkinoinnissa 

Optikkoliikkeellä on oikeus käyttää Asiakastietoja markkinointiin, sekä Optikkoliikkeen omien palvelujen ja tuotteiden, mutta myös Optikkoliikkeen yhteistyökumppaneiden palvelujen ja tuotteiden markkinointiin. 

Vastuu Asiakastiedoista 

Asiakas vastaa Näköasiani -palveluun syöttämiensä tietojen oikeelli-suudesta. 

Optikkoliike vastaa Näköasiani -palveluun syöttämiensä tietojen oikeellisuudesta.  

Mikäli Asiakas havaitsee Asiakastiedoissa virheellisyyden, on Asiakkaan joko korjattava virheellisyys itse tai ilmoitettava virheestä Optikkoliikkeelle virheellisyyden korjaamiseksi.  

Mikäli Optikkoliike havaitsee Asiakastiedoissa virheellisyyden, on Optikkoliikkeen, mikäli virhe sisältyy niihin Asiakastietoihin, joiden syöttämiseen Optikkoliikkeellä on oikeus, korjattava virhe ja ilmoitettava virheen korjaamisesta Asiakkaalle. Mikäli virhe on Asiakastiedossa, jonka ylläpitämiseen ja päivittämiseen Asiakkaalla on mahdollisuus ja oikeus, Optikkoliikkeen on virheellisyydestä ilmoitettava Asiakkaalle tai, mikäli virhe on teknisluontoinen, Optikkoliike voi korjata virheen ja ilmoittaa virheen korjaamisesta Asiakkaalle.  

Immateriaalioikeudet 

Optikkoliikkeellä on immateriaalioikeudet kaikkeen Näköasiani -palvelun sisältöön, ulkoasuun ja Näköasiani -palvelusta saatavaan materiaaliin. Näköasiani -palvelusta saatavan materiaalin ja aineiston, olkoonpa se missä muodossa tahansa, kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen ja linkittäminen muille verkkosivuille ja kaikenlainen muu, kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen, on kielletty.  

Asiakas saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa Näköasiani -palvelusta saatavilla olevaa aineistoa omaa, yksityistä käyttöään varten.  

Vastuunrajoitus 

Optikkoliike ei anna takeita siitä, että Näköasiani -palvelu toimisi keskeytyksettä ja virheettömästi, eikä liioin siitä, että Näköasiani -palvelu olisi aina saatavissa.  

Asiakkaalla ei ole oikeutta kohdistaa Optikkoliikkeeseen vaateita Näköasiani -palveluun sisältyvien Asiakastietojen virheellisyyden perusteella, ellei virhe ole syntynyt Optikkoliikkeen taholta tapahtuneesta törkeästä huolimattomuudesta ja virhe aiheuttaa Asiakkaalle vähäistä merkityksellisempää vahinkoa.  

Näköasiani -palvelun päättyminen 

Asiakkaalla on oikeus luopua Näköasiani -palvelun käyttämisestä ilmoittamalla siitä Optikkoliikkeelle. Optikkoliikkeen on, Asiakkaan, tässä tarkoitetun ilmoituksen saatuaan, kahden (2) viikon kuluessa poistettava Asiakkaan Asiakastiedot Näköasiani -palvelusta.  

Optikkoliikkeellä on oikeus poistaa Asiakkaan Asiakastiedot Näköasiani -palvelusta, mikäli Asiakas ei noudata Näköasiani -palvelun Käyttöehtoja taikka toimii muutoin Optikkoliikkeelle vahingollisesti.  

Optikkoliikkeellä on oikeus lopettaa Näköasiani -palvelun tuottaminen ilmoittamalla siitä Optikkoliikkeen verkkosivulla. Siinä tapauksessa Näköasiani -palvelu päättyy aikaisintaan 14 vuorokauden kuluessa laskettuna siitä, kun ilmoitus Näköasiani -palvelun tuottamisen päättäminen on Optikkoliikkeen verkkosivuilla julkaistu.  

Näköasiani-palvelun päättyessä Asiakasta koskevat, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain tarkoittamat tiedot säilyvät Optikkoliikkeellä kulloinkin voimassa olevien säännösten edellyttämällä tavalla. 

Muutokset 

Optikkoliikkeellä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja yksipuolisesti milloin tahansa ja oman harkintansa mukaisesti. Muutos tulee voimaan Optikkoliikkeen ilmoittamana ajankohtana ja ellei ajankohtaa ole erikseen ilmoitettu, muutos astuu voimaan heti.  

Sovellettava laki 

Käyttöehtoihin sovelletaan suomen lakia. 

Erimielisyydet käsitellään joko Optikkoliikkeen kotipaikan tai Asiakkaan kotipaikan alioikeudessa.